A TAKARNET új lehetőségei

ZALABA PIROSKA

Földművelésügyi Minisztérium

Földügyi és Térképészeti Főosztály

1860 Budapest 55. Pf.1.

Tel: 301-4035 Fax: 301-4691

tAKARNET: LEHETŐSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

1. Bevezetés

Az elmúlt években az FM Földügyi és Térképészeti Főosztálya az EU PHARE Programja segítségével, kisebb mértékben pedig a svájci és a német kormány támogatásával jelentős beruházásokat hajtott végre az ingatlan-nyilvántartási szektor infrastruktúrájában. A komplex korszerűsítési program a műszaki fejlesztés mellett a jogi háttér biztosításával, az intézmény rendszer átszervezésével, a működési feltételek újragondolásával stb. is foglalkozik a következő fontosabb stratégiai célok megvalósítása érdekében:

Általános cél a földügyek átfogó irányításának megvalósítása egy földügyi információs szolgáltató rendszer kialakításával.

A modernizációs programot az 1990-ben aláírt EU PHARE együttműködési megállapodás indította el. A “Földhivatalok számítógépesítése” névre keresztelt PHARE program célja az információtechnológiai infrastrukturális háttér megteremtése a földügyi ágazat korszerűsítési folyamatában. A PHARE támogatás formája: szakértői közreműködés, valamint eszközök és szolgáltatások szállítása.

A program megvalósítása több fázisban történik, a főbb mérföldkövek a következők:

1. Komplex decentrális ingatlan-nyilvántartási rendszer

® adatbázisok létrehozása a körzeti földhivatalokban

2. BIIR: Fővárosi Kerületek Földhivatalának ingatlan-nyilvántartási rendszere

3. FKFH térképi rendszere (svájci projekt)

4. TAKAROS körzeti földhivataloknak

® eljárások számítógépesítése

5. TAKARNET: országos földhivatali hálózat

® távoli adathozzáférés biztosítása

6. META: Megyei földhivatalok TAKAROS rendszere

® GIS termékek, értéknövelt adatok előállítása, értékesítése, új szolgáltatások

 

 

A földhivatali adatok országos szintű elérésének (szolgáltatásának) biztosítása, a hivataloknak egymással, ill. a külső felhasználókkal történő összekapcsolása, vagyis egy nagyterületi hálózat (Wide Area Network - WAN) kialakítása szintén a PHARE program részeként valósul meg. Az információtechnológiai beruházások sorában a hálózat tölti be a kapcsolat, a kommunikáció lehetőségének szerepét a decentralizált földhivatali nyilvántartások (adatbázisok) és egyéb felhasználók, pl. önkormányzatok, bíróságok, ügyvédek, pénzintézetek között. A hálózat kiépítésével és a földhivatali adatbázisok létrehozásával (TAKAROS, BIIR) lehetővé válik a földhivatali szolgáltatások elektronikus úton történő országos elérése.

A hálózat kialakítása az FM Földügyi és Térképészeti Főosztály ágazati modernizációs stratégiájával összhangban történik, célja:

? integráció növelése

- szabványosított kérelmek, nyomtatványok

- ügymenet felgyorsítása

- adatbiztonság növelése

- új termékek és szolgáltatások bevezetése

? hatékonyság és költségmegtérülés növelése

A hálózat koncepciójának kidolgozására 1996-ban került sor. Nevét a TAKARos NETwork szóösszetételből kapta, utalva az országos TAKAROS rendszerre. Az elnevezés ellenére a TAKARNET koncepció egységes, vagyis a Fővárosi Kerületek Földhivatalában üzemelő BIIR rendszert is magában foglalja.

2.2. A TAKARNET hálózat feladata, jellemzői

A hálózat egységes rendszerbe integrálja a földügyi ágazat hivatalait (földhivatalok, FM FTF, FÖMI, SE FFFK), ami összesen 140 hálózati végpontot jelent.

A TAKARNET hálózat

A hálózat főbb jellemzői a következők:

mennyisége stb. alapján,

3.1. Hálózati architektúra - adatátviteli mechanizmus

A megoldás műszakilag korszerű. Az adatátviteli technológia a MATÁV Frame Relay szolgáltatására épül. Ez egy szélessávú adatátviteli szolgáltatás, amelyen keresztül az adatátvitel szabványok szerint definiált formátumú diszkrét csomagokban történik virtuális áramkörön alapuló csomagkapcsolási technológiával.

A hálózat felépítését a következő ábra szemlélteti. (MFH - Megyei földhivatal, KFH - Körzeti földhivatal)

A tranzakciók egyszerű felhasználói felületen keresztül történnek. Ezek a felületek támogatják a felhasználókat a kérelmek kitöltésében.

3.2. Intranet

A TAKARNET egy zárt számítógépes hálózat, amely korlátozott és szigorúan ellenőrzött hozzáférést biztosít a külső felhasználók számára. A külső felhasználók kizárólag védett átjárókon keresztül érhetik el a hálózat számukra engedélyezett szolgáltatásait. Ezek az átjárók az ún. Hozzáférési pontok, ahol egy tűzfal rendszeren keresztül történik a felhasználók belépésének ellenőrzése. A tűzfal egy erre a célra kialakított számítógép megfelelő szoftverrel, amely megakadályozza a jogosulatlan hálózati hozzáférést, lekérdezést, felügyeli és ellenőrzi mind a külső, mind a belső adatforgalmat. Emellett a Hozzáférési ponton szolgáltató szerverek (web és e-mail) is üzemelnek, amelyek az üzenetforgalom teljes körű naplózását is elvégzik.

A biztonságos üzenetforgalmat többszintű titkosítási rendszer segíti. Lehetőség van pl. az üzenetek tartalmának titkosítására, digitális kulcsok, felhasználó azonosítók, jelszavak stb. használatára. Napjainkban előtérbe került a digitális azonosítás és hitelesítés megoldásának kérdése is. A TAKARNET rendszer alkalmas a digitális azonosítás alkalmazására, de egyenlőre ezt a jogszabályok nem teszik lehetővé.

A szolgáltató-felhasználó kapcsolat WWW felületen keresztül valósul meg. Web lapok segítik a felhasználók adatbázis lekérdezéseit, illetve tájékoztatnak az elérhető szolgáltatásokról, a szolgáltatások árairól, a földhivatalokról stb. A különböző szolgáltatások igénybevételéhez eltérő web lapok állnak rendelkezésre. A szolgáltató-felhasználó kapcsolat interaktív, vagyis a kérés, kérelem kitöltéséhez a rendszer támogatást nyújt (pl. felkínálja egy adott megye településeit választásra), és az elsődleges ellenőrzés (pl. létezik-e a megadott helyrajziszám az illető földhivatalnál) és az esetleges korrekció után azonnali válasz üzenet érkezik.

A következő ábra a külső felhasználók kapcsolódási lehetőségeit mutatja be.

A hálózat egy pontról felügyelhető, ezt a feladatot a Földmérési és Távérzékelési Intézet látja el. A hálózat komplex üzemeltetésének része a jogosultságok beállítása, az IP címek kiosztása, a berendezések megfelelő konfigurálása, a felhasználók felé támogató tevékenység nyújtása stb. is.

A hálózaton belüli, vagyis a földhivatalok, FM és FÖMI közötti belső kommunikációt az InterOffice rendszer biztosítja. Ennek rendszeradminisztrátori feladatait is a FÖMI végzi.

 

 

4. TAKARNET funkciók, a hálózat szolgáltatásai

A TAKARNET hálózat kiépítése több fázisban valósul meg. Az első fázisban, vagyis a PHARE támogatásból megvalósuló 1997-98-as időszakban a leggyakoribb földhivatali szolgáltatások hálózaton keresztüli elérésére nyílik lehetőség. Ezek a szolgáltatások a következők:

 1. Tulajdoni lap másolat iránti kérelem
 2. Térképmásolat iránti kérelem
 3. ? bárki által

 4. Kérelem jelzálog bejegyzésére
 5. Kérelem jelzálog törlésére
 6. Kérelem tulajdonjog bejegyzésére
 7. ? minősített regisztrált felhasználó által

 8. Egyéb kérelem küldése
 9. ? bárki által

 10. Számlázás

A rendszerben minden regisztrált felhasználó saját folyószámlával rendelkezik. A számlázás funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó megnézze saját számláját, így követni tudja tranzakcióit és fizetési kötelezettségeit a

- lekérdezés típusa,

- talált rekordok száma,

- továbbított térképi adat mennyisége stb. szerint.

A számlázó rendszer alkalmas a digitális (on-line) fizetés kezelésére is.

5. A megvalósítás fázisai

A hálózat megvalósítása a PHARE finanszírozás szempontjából két projektre bontható. Az adatátviteli infrastruktúrát a MATÁV biztosítja, amely szerződés megkötésére 1996 végén került sor. A hálózat további részeinek kiépítésére és a szoftver rendszer kidolgozására kiírt PHARE versenytárgyalási eljárás 1996-ban zajlott le és a szerződéskötés 1997 februárjában történt meg a KFKI Csoporttal.

A hosszútávú elképzelések szerint a hálózat teljes kiépítettségét három fázisban éri el. A PHARE által támogatott TAKARNET projekt csak az első fázis megvalósítását jelenti. A mellékelt táblázat a tervezett kiépítési ütemezést mutatja be.

Az első fázis megvalósítása a vége felé közeledik. Befejeződött az adatátviteli hálózat kiépítése, elkészült az alkalmazói szoftver. Jelenleg a hálózat átvételi tesztelése folyik. A hálózat üzemszerű működtetésének beindítására várhatóan 1998 második felében kerül sor.

 

Fázis

Időpont

Feladatok

I. (A) MATÁV

1997

- Frame Relay, ISDN

I. (B)

KFKI

1997-98

- minden földhivatal bekapcsolása a TAKARNET-be

- egy külső hozzáférési pont telepítése

- korlátozott hálózati kapacitás

- korlátozott szolgáltatások

II.

1999-2000

- megnövelt hálózati kapacitás

- hat regionális külső hozzáférési pont

- több szolgáltatás a külső felhasználóknak

- digitális aláírás bevezetése

III.

2001-2005

- teljes kapacitás

- 20 (megyei) hozzáférési pont

- minden szükséges funkció elérhető

- digitális pénz bevezetése

 

6. A hálózat használata

A TAKARNET hálózat használata, vagyis a földhivatali adatok on-line elérése iránt felfokozott az érdeklődés. Számos intézmény, cég jelezte már, hogy amint ez lehetővé válik csatlakozni szeretne a hálózathoz. A csatlakozás feltételeinek kidolgozása és az üzemszerű csatlakozás előkészítése, valamint a hálózat kínálta lehetőségek feltárása céljából újabb projektek indultak. Például:

 1. Önkormányzati ügyfélszolgálati pilot projekt
 2. "Egyablakos ügyintézés" megvalósítása földhivatali támogatással. Célja, hogy az

  állampolgárok egy helyen intézhessék az önkormányzat műszaki szerveire ill.

  földhivatalokra vonatkozó ügyeiket.

 3. Pilot projekt a bankok TAKARNET-hez történő csatlakozási feltételeinek

kidolgozására, valamint a földhivatali adatok iránti egyedi igényeik felmérésére,

a továbbfejlesztési lehetőségek megvizsgálására.

A jövőbeli felhasználókkal közösen megvalósuló projektek lehetővé teszik további szolgáltatások, funkciók fejlesztését, a hálózathoz való csatlakozás műszaki és jogi hátterének meghatározását ill. tisztázását és elősegítik a szemléletváltást a földhivatal-ügyfél kapcsolatában.

Az FM ágazati korszerűsítési stratégiájának utolsó lépése a MEgyei TAkaros (META) rendszer megvalósítása, amely kiterjeszti a TAKARNET hálózat használatát megvalósítva

- marketing célokat,

- értéknövelt földhivatali adatok értékesítését,

- tematikus GIS termékek létrehozását és internet-en keresztüli forgalmazását,

- távolról elérhető földhivatali szolgáltatások bővítését,

- ágazati vezetői információs rendszer kialakítását stb.