Szabó Gyula mk. ezredes, MH Térképészeti Hivatal főigazgató-helyettes

A Magyar Topográfiai Program és előkészületi munkálatai

A Magyar Topográfiai Program indításának szükségessége

A Magyar Köztársaságban létező topográfiai térképrendszerek állapotát összevetve a megváltozott felhasználói igényekkel, a törvényi előírásokkal és az euro-atlanti integrációból eredő követelményekkel a 90-es évek közepére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szükséges egy egységes, korszerű, digitális alapokon álló topográfiai térképrendszer kialakítása.

Az MH Térképészeti Hivatal polgári és katonai szakértők bevonásával 1997 májusára elkészített egy a témával foglalkozó tanulmányt, amely a szükségletek, az igények, a jelenleg rendelkezésre álló erőforrások, a fejlődési tendenciák összevetésének, vizsgálatának eredményeként a fentiekkel összhangban megállapította, hogy egyfelől a térképészeti adatok elavultsága, másfelől az EU és NATO követelmények teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges egy összetett, a klasszikus topográfiai térképezést korszerű alapokra helyező adatgyűjtő, adatfeldolgozó, adattároló, termék-előállító, változásvezető és szolgáltató rendszer létrehozása. E rendszer alapvető műszaki terméke egy olyan digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer, amelynek részei önállóan is hasznosíthatók, segítségükkel információs szolgáltatások végezhetők. A rendszernek mind a térképészeti, mind a térinformatikai alapkövetelményeket ki kell elégítenie.

A későbbiekben e tanulmány képezte az alapját a Magyar Topográfiai Program (MTP) megvalósítására irányuló kezdeményezés(ek)nek.

A Magyar Topográfiai Program célja

Az MTP célja a NATO, az EU integráció és a hazai szakmai követelményeket egyaránt kielégítő, védelmi közigazgatási és nemzetgazdasági célokra egyaránt alkalmas, piacképes digitális topográfiai adatbázis és térképmű létrehozása, amely tartalmában és formájában megfelel az összetett követelményeknek, egységes, interdiszciplináris informatikai alap-infrastruktúrája lehet a korszerű informatikai, térinformatikai rendszereknek, biztosítva ezzel a különböző célú és tartalmú rendszerek kompatíbilitását.

A Magyar Topográfiai Program tartalma

Tartalmát tekintve a Magyar Topográfiai Program egy összetett, a klasszikus topográfiai térképkészítést korszerű alapokra helyező adatgyűjtő, adatfeldolgozó, adattároló, termék-előállító, változásvezető és szolgáltató rendszer. Alapvető műszaki tartalma a digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer, melynek szegmensei önállóan is hasznosíthatók, illetve segítségükkel szolgáltatások végezhetők. Az MTP szerves részét képezi továbbá a digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer előállítására, folyamatos karbantartására és a szolgáltatások végzésére kialakított technológia, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges szervezet létrehozása és működtetése. A program fő elemei:

A digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer termékei

Digitális topográfiai adatbázis (DITAB)

A digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer alapja és elsődleges modellje a digitális topográfiai adatbázis (DITAB), mely a terep topográfiai elmeinek digitális leképezése:

A digitális topográfiai adatbázis tartalmában, szemléletében lényegesen eltér a korábban létrehozott digitális földrajzi (térinformatikai) adatbázisoktól. Míg ez utóbbiak előállítása már meglévő térképészeti anyagok digitális átalakításával történt, addig a DITAB létrehozása döntően elsődleges adatnyeréssel (légifényképek alapján) történik, így egyrészt geometriailag sokkal jobban tükrözi a valós világot, másrészt biztosítható a tartalom megbízhatóságának és aktualitásának homogenitása.

A DITAB-nak biztosítani kell a különböző méretarányú digitális kartográfiai adatbázisok (DIKABx) létrehozását, valamint lehetővé kell tennie különböző tematikus adatbázisok és hardcopyk szolgáltatását az adatállomány „tetszőleges” bontását, csoportosítását, valamint digitális elemzések elvégzését.

A digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer másodlagos modelljei a digitális kartográfiai adatbázisok, melyek a digitális topográfiai adatbázisnak egy adott méretarány (:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000) és tematika szerinti leképezései:

A digitális topográfiai adatbázis- és térképrendszer az objektumok helyzeti adatait tekintve kétdimenziós rendszer. A digitális topográfiai adatbázisrendszer részét képező digitális domborzati modell a geodéziai vonatkozási rendszer segítségével biztosítja a terep domborzati viszonyainak kezelését, a harmadik koordináta (terepmagasság) előállítását tetszőleges helyre vonatkoztatva.

Fotótermékek

A DITAB előállítása során előállított analóg és digitális fotótermékek (légifényképek, ortofotók) önálló termékként, vagy a DITAB-bal, DIKABx-el kombinálva is szolgáltathatók. Ezek tartalmát, formáját és pontosságát a konkrét felhasználói igények határozzák meg.

Térképek

A digitális adatszolgáltatás mellett a topográfiai adatbázis- és térképrendszernek lehetővé kell tennie analóg térképek szolgáltatását is. Ezek elsősorban DIKAB-ok „papír” megfelelői. Az analóg térképek a létrehozandó adatbázisokból több változatban (katonai, polgári) is előállíthatók.

A Magyar Topográfiai Program szolgáltatásai

A Magyar Topográfiai Program egy komplex térképészeti rendszer, mely biztosítja:

A Magyar Topográfiai Program időtartama és finanszírozása

A topográfiai térképrendszer átalakítása csak többéves program keretében valósítható meg.

Az előzetes tanulmányok alapján a megvalósítás időtartama 6 év, és tervezett költsége 1999. évi programkezdést és a várható inflációs ütemet figyelembe véve 22,4 milliárd forint. A program szűkített változatának költségigénye, amely a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó feladatokat tartalmazza (az 1:10 000 méretaránynak megfelelő adatbázisok nélkül 10,7 milliárd forint.

Az MTP megvalósításának előkészítése

A honvédelmi miniszter kollégiuma több alkalommal megvitatta az MTP szükségességét illetve megvalósításának lehetőségeit. Az elmúlt év decemberében a honvédelmi miniszter elfogadta az MTP megvalósítására vonatkozó előterjesztésünket és 2000. január 1-sejei kezdéssel, az időtartamra és a finanszírozásra vonatkozó fenti irányszámok elfogadása mellett elhatározta a Magyar Topográfiai Program végrehajtását.

A Honvédelmi Minisztérium részéről az MH Térképészeti Hivatal 1999-ben feladatul kapta a program előkészítését amelyhez a Magyar Honvédség Parancsnoksága a szükséges költségvetési kereteket biztosította.

Az MTP előkészítésének a már hivatkozott Fttv.-ből és a végrehajtási rendeleteiből következően a finanszírozás forrásától függetlenül a polgári térképész szervezetekkel szoros együttműködésben kell történnie.

Minimális célként határoztuk, meg hogy -a finanszírozás jelenlegi feltételeire való tekintettel- az MTP előkészítésének lehetővé kell tennie a csökkentett adattartalmú (az 1:25 000 méretaránynak megfelelő digitális kartográfiai adatbázis (DIKAB25) alapjául szolgáló) digitális topográfiai adatbázis (DITAB) létrehozásának megkezdését 2000-ben. Ennek érdekében 1999-ben az alábbi fő feladatokat tervezzük: