1. TAKAROS LEHETŐSÉGEK AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN
 2. OMASZTA SÁNDOR

  SZABÓ JÓZSEF

  Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

  Földügyi és Térképészeti Főosztály

  1055 Budapest, Kossuth tér 11.

  Tel: 301 42 03

  PHARE szakértő

  Geonet 2000 Bt.

  6630 Mindszent, Téglás u. 15.

  Tel.: 62 226 932

   

  1. Az EU integráció

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásának megvalósulása egy sor követelményrendszer kielégítését szabja meg. Ennek egyik fontos szegmense a támogatási rendszer ellenőrzésének az EU által elvárt szintű biztosítása.

Az Európa Tanács a 25. sz. rendelettel létrehozta az Európai Mezőgazdasági Gazdasági és Orientációs Alapot. Az 1970. ápr. 21., 729/70 (EGK) sz. rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról (Common Agricultural Policy), a továbbiakban CAP) szól, ennek alapján hozták létre az Európai Mezőgazdasági Garancia és Orientációs Alapot (FEOGA), amely az Unió költségvetésének részét képezi.

A 3508/92 sz. Tanácsi Rendelet értelmében a FEOGA keretéből finanszírozott egyes alapvető programok ellenőrzéséhez a tagállamok kötelesek egy integrált igazgatási és ellenőrző rendszert felállítani (Integrated Administration and Control System, IACS).

Az integrált rendszer a következő elemekből áll:

A segély iránti kérelmekre alapozva a számítógépes adatbázis nyilvántartja az egyes mezőgazdasági területekre vonatkozó adatokat. Ez az adatbázis lehetővé teszi legalább az előző három naptári, illetve gazdasági évre vonatkozó adatok közvetlen és azonnali elérését a tagállam illetékes hatóságán keresztül. Az integrált ellenőrző rendszer tartalmazza az összes benyújtott segély iránti kérelmet (különös tekintettel az igazgatási ellenőrzésekre), a helyszíni ellenőrzéseket, valamint a légi vagy műholdas távérzékeléses ellenőrzések által szolgáltatott adatokat.

Ezen feladatnak a földügyi ágazat jórészt eleget tud tenni. A feladathoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási adatokat a földhivatalok biztosítani tudják. A megoldás a TAKAROS rendszer bevezetése és térképi adatokkal való feltöltése.

  1. A TAKAROS jelenlegi helyzete
  2. A TAKAROS rendszer jelenleg a bevezetés szakaszában van. A 115 körzeti földhivatal közül kettőben működik, további tizenhét körzetben a bevezetés felkészülési szakaszában van. A további körzetekbe a bevezetés folyamatosan, de még 1999. évben megtörténik. Meg kell állapítani, hogy a fővárosi ügyirathátralék feldolgozás nem kedvez a rendszer bevezetésének.

   1. Mit tud a TAKAROS ?

A TAKAROS rendszer képes egyetlen adatbázisban tárolni és kezelni az ingatlan-nyilvántartás adatait. Nevezetesen; a tulajdoni lap I-III., a nyilvántartási térkép digitális, a mezőgazdászi adatok tulajdoni lapot és térképet érintő adatait. Mindez egy egységes ügyirat-kezelési rendszeren keresztül történik.

1. ábra

Az 1. ábra a rendszer elvi felépítését mutatja be. Az ábrán jól látható a modulrendszerű felépítés. A modulok rövidítései az 1. táblázat magyarázza. A rendszer kötöttségeit alapvetően a földügyi szervezet működését meghatározó jogszabályok és szabályzatok határozzák meg. Az adatok konzisztenciáját a rendszer folyamatosan ellenőrzi. Csak olyan adatok tölthetők be a rendszerbe, amelyek kielégítik a követelményeket.

1. táblázat

LAR = ingatlan-nyilvántartás
APP = ügyiratkezelés
GEO = földmérési alappontok és közigazgatási határpontok kezelése
SUR = földmérés munkarészek fogadása
MAP = térképi változásvezetés

Ezeket a feltételeket kielégítik a tulajdoni lapok adatai, hiszen ezek az adatok a Decentrális Ingatlan-nyilvántartási Rendszerből kerülnek áttöltésre. Bonyolultabb helyzetet teremt a földhivatalok számára a térképi adatok betöltése. A Nemzeti Kataszteri Program keretében készült és készítés alatt lévő digitális térképi állományok betöltését nehezíti az, hogy a térképi adatok és a nyilvántartási adatok között eltérés van. Ezt az ellentmondást oldja fel a digitális térképi állományok állami átvételi eljárását követő forgalomba adás. A hagyományos eljáráshoz hasonlóan a digitális állományokat is forgalomba kell adni. A közszemlére való kitétel idejére az adott község ingatlan-nyilvántartási adatai teljes mértékben összhangba kerülnek a térképi adatokkal. Ettől kezdve az adatbázis integrált, egységes egész lesz a település teljes közigazgatási területére.

Nagyobb problémát jelent a termőföld privatizáció során keletkezett digitális térképi adatok betöltése. Az állományok -amennyiben feltételezzük, hogy a munkarészek záradékolása után a térképi és a nyilvántartási adatok konzisztensek- betöltése nem jelent gondot. Abban a pillanatban, hogy eltérés jelentkezik a nyilvántartási adatok és a térképi adatok között nem lehet a rendszerbe tölteni az állományokat.

Mi okozhatja a már hitelesnek tekinthető adatok eltérését?

A fenti felvetések csak a főbb problémákat jelentik. Ezeknél sokkal több kisebb problémák is előadódhatnak, amelyek nehezítik a betöltést.

2. táblázat

Az ország összes külterülete

(ha)

Digitálisan meglévő külterület

(ha)

Földhivatalok által összedolgozott állományok

(ha)

NKP keretében készülő

külterületi állományok

(ha)

Megmaradó foltszerű állományok

(ha)

1997

1998

?

?

?



‘

’

termőföld-privatizációból

4 373 500

192 000

200 000

NKP keretében készülő

549 000

3x (extrapolálás)

1 647 000

2 334 500

országos

8 448 334

tervezett/összes (%)

52%

0.2%

0.2%

19%

28%

Az ellentmondások feloldása általában megváltoztatja a nyilvántartási adatokat. A nyilvántartási adatok megváltozásának az eljárási rendje szigorúan szabályozva van. A kisebb területet érintő változásokról a tulajdonosokat egyenként ki lehet értesíteni. A nagyobb területről -esetleg egy teljes fekvésről- már az előbbi megoldás nem célszerű. Ebben az esetben vagy forgalomba adjuk, vagy a közszemléhez hasonló eljárást vezetünk be.

A 2. táblázat alapján érzékelhető az elvégzendő feladat nagysága, de az is, hogy az ország területének egy jelentős része nem tölthető be a TAKAROS rendszerbe digitális állományként.

   1. Mit lehet tenni ?

A nyilvántartási térképek jelenleg hagyományos adathordozón állnak rendelkezésre. A 2. táblázat alapján látható, hogy az NKP által érintett területek, valamint a foltok betöltése sem fedi le az ország teljes külterületét. Az EU követelményrendszere viszont igényli a térképi adatokat is. A feladatot meg lehet oldani azzal, hogy a nyilvántartási térképekről a kívánt térképmásolatot papíron szolgáltatja a földhivatal. A másik megoldás, hogy a nyilvántartási szelvényeket bemásoljuk (szkenneléssel) a TAKAROS rendszerbe és azt, a digitális foltok alatt megjeleníthetjük, valamint korlátozott mértékben a tulajdoni lapok adataival is összekapcsoljuk. Ezzel a megoldással nem csak az EU igényeknek tehetünk eleget, hanem a nyilvántartási térképek betöltéskori állapotát is rögzíthetjük. A raszteres állomány az adott időponthoz tartozó állapotot konzerválja. A 2. ábra mutatja a logikai kapcsolatot a TAKAROS ingatlan-nyilvántartási rendszerével.

2. ábra

A TAKAROS KÉKES alrendszere mellett -amely jelenleg a digitális térképi állományokat kezeli- egy raszterkezelő modult kell integrálni. A raszteres állomány felületazonosítón (Pl.: helyrajzi számhoz rendelt információk) keresztül kapcsolódik a TAKAROS IIR-hez. Ennek alapján a térképi állomány felhasználásával le lehet kérdezni a tulajdoni lap adatait, térképmásolatot lehet készíteni, stb. A térképi adatok ebben az esetben nem fognak megegyezni a nyilvántartás adataival, csak a hagyományos, megengedett (grafikus) hibahatáron belül.

A másik fontos kérdés a TAKAROS és DAT integrációja. Az NKP által készített digitális térképi adatállományokat DAT 1., DAT 2. Szabályzatok előírásainak megfelelően készítik. A TAKAROS rendszert fel kell készíteni a teljes DAT állmonyok kezelésére is. Jelenleg rendelkezésre áll a DAT megtekintő szoftver, amely biztosítja a digitális térképek DAT-os megjelenítését és a DAT táblák lekérdezhetőségét az állami átvétel folyamatában. Ennek a szoftvernek nem célja a DAT táblákon belül a változások kezelése. Az állományokban feltárt hibákat a munka készítőjének kell javítania. A 3. ábra a TAKAROS KÉKES térképi és a DAT táblák adatainak integrációjának diagramját mutatja be.

 

 

 

3. ábra

 

  1. Fejlesztett alkalmazások bemutatása
  2. Az előző fejezetben említett problémák megoldására, valamint a térképi adatok betöltésének támogatására jött létre a PHARE HU905.0203 sz. Land Consolidation elnevezésű projekt. A projekt célja eljárások kidolgozása a földprivatizáció során létrejött digitális állományoknak a TAKAROS rendszerbe történő integrálásához. A projektet a HYDEA Consulting Kft. megbízásából a GeoNet 2000 Bt. végzi, mely a megvalósítás érdekében több modult fejlesztett a TAKAROS rendszerhez. Az LCP projektben eddig elkészült alkalmazások, és készültségi fokuk a 2.1- 2.6 fejezetek foglalják össze.

   A programok végső integrációja után a TAKAROS rendszer menüjéből lesznek hívhatók. A programok egy része a teljes TAKAROS rendszer nélkül is képes működni, ennek érdekében létrehoztuk a felhasznált KÉKES adattáblákat, valamint a DAT adattábláit, és a menü rendszert.

   1. ITR2DGN program
   2. (ITR ASCII állományok DGN-be történő konvertálása és dokumentálása)

    ITR ASCII adatcsere formátumban lévő digitális térképi információk DGN formátumba történő konvertálását végzi a modul. Már a TAKAROS fejlesztésénél is problémaként jelentkezett, hogy a MicroStation csak 63 réteget kezel, míg más térkép előállító szoftverek ennél jóval több réteget engednek definiálni (Pl.: ITR 255, AutoCad végtelen).

    A problémát úgy oldottuk fel, hogy minden elkülöníthető objektumféleséget külön színnel konvertálunk (32 bites rendszerben akár 16 millió szín definiálható). A színeknek, vonaltípusoknak, vonalvastagságoknak a TAKAROS-ba történő betöltéskor csak szeparáló jelentősége van. A rendszerben minden objektum felveszi az ott definiált tulajdonságokat.

    A program kezelése igen egyszerű. A riport file, és a konvertálandó file megadása után a konvertálás gomb hatására a rendszer elvégzi a feladatot. A konvertálásról riport készül.

   3. Clean UP program
   4. (DGN állományok topológiai hibajavító)

    A program a különböző forrásokból érkező DGN állományok struktútrális ellenőrzését és javítását végzi Különösen az ITR, ÉRTOSZT programok által létrehozott TAKAROS számára értelmezhetetlen vonalak eltávolításában nyújt nagy segítséget. Az általa kijavított állomány a KÉKES programmal konvertálható a TAKAROS rendszerbe.

    4. ábra

    A struktúra ellenőrzése során a futás ideje alatt a képernyőn (5. ábra), valamint fájlba is dokumentálja a feltárt és javított ellentmondásokat és hibákat.

    5. ábra

   5. Find Lot No. program
   6. (Raszter állományok összekapcsolása a TAKAROS IIR-el)

    A program a TAKAROS rendszerbe tervezett státuszba betöltött foltszerű állományok ellenőrzését végzi. Az ellenőrzés során az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett tulajdoni lap adatok, de KÉKES rendszerbe még be nem töltött térképi állomány kölcsönösen egyértelmű megfeleltethetőségét vizsgálja az TAKAROS IIR megfelelő adattábláival. Az esetleges eltérésekről jegyzőkönyv készül.

    Amennyiben nem tapasztalható eltérés a térképi állomány és az IIR között akkor a program a betöltött adatokat azaz a változást jogerőre emeli.

   7. DcRast program

A program a raszteres térképi állományok nyilvántartását, a transzformációhoz való előkészítését és megjelenítését végzi el. A program felhasználja a TAKAROS törzsadatokat. Alkalmas a földhivataloknál használt összes szelvényfajta adatainak fogadására. Az ingatlan-nyilvántartási térképeket osztályozni kell község, méretarány és vetületi rendszer, valamint alkalmazott mértékegység (öl/m) szerint.

Meg kell határozni a különböző fajtájú térképszelvényekkel lefedett területek méretét. Erre a célra írt alkalmazással katalogizálni kell a szelvényeket. Az adatbázis a 3. táblázat szerinti adatokat tartalmazza a szelvényekről.

A feltöltés végrehajtása után a fejlesztett alkalmazás kiszámolja a munkaterületek méretét, szelvény fajtánként, majd feltölti az őrkereszt adatbázist a szelvényeken található őrkeresztek transzformált koordinátáival. A már felvitt adatokat vissza lehet keresni, lehet módosítani. A raszterképeket meg lehet nézni, valamint őrkereszt állományt lehet létrehozni a transzformáció végrehajtásához. Amennyiben a modul a TAKAROS rendszerrel együtt működik, létrehoz egy helyrajzi szám állományt, amely egy adott község adott fekvésének megadott szelvényén lévő helyrajzi számokat tartalmazza, melynek a raszter állományokon végzett automatikus felismeréseknél van jelentősége.

3. táblázat

Körzet Valamely földhivatali körzet azonosítója Kitöltendő
Község Valamely körzeten belüli község azonosítója Kitöltendő
Fekvés Fekvés azonosítója Kitöltendő
Szelvény szám A szelvény eredeti szelvényszáma Kitöltendő
Vetületi rendszer Térkép vetületi rendszere Kitöltendő
Méretarány Térkép méretaránya Kitöltendő
Mértékegység Öl, vagy Méter Kitöltendő
BaR_Y Eredeti vetület szerinti bal alsó Y (EOV-nál nincs) Kitöltendő
BaR_X Eredeti vetület szerinti bal alsó X (EOV-nál nincs) Kitöltendő
BaEOV_Y Transzformált EOV bal alsó Y Rendszer által kitöltődik
BaEOV_X Transzformált EOV bal alsó X Rendszer által kitöltődik
Raszter kép neve A szelvény neve Pl:HMVB1_55.TIF Kitöltendő
Raszter kép felbontása Pl: 400 Dpi Kitöltendő
Transzformálás megbízhatósága Jegyzőkönyv állomány neve Rendszer által kitöltődik
Transzformálás dátuma Dátum Rendszer által kitöltődik
Kezelő Felhasználó neve Rendszer által kitöltődik

A FÖMI által fejlesztett TRAFO program algoritmusát és beépített állandóinak a programba történő integrálása a feldolgozás egyszerűsítése érdekében folyamatban van. A transzformálásokat a fejlesztendő eljárással lehet végrehajtani. Az eljárás támogatja a szelvények beillesztését és összevágását.

A 6. ábra a transzformálási törzslap képernyő maszkját mutatja (v.ö. 3. táblázat).

6. ábra

A transzformálás végrehajtása az alábbiak szerint történik:

A tájékozás befejezésével a rendszer dokumentálja az ellentmondásokat, és eltárolja az adatbázisban.

   1. LotNumCheck program
   2. (TAKAROSBA történő betöltés előtti integritás ellenőrzés)

    A program elvégzi a DAT állományok Oracle adatbázisba való konvertálását.

    A projekt végrehajtása során az adatféleségek elemzésekor meghatároztuk a DAT formátumban lévő térképi információk TAKAROS rendszerbe történő konvertálásának folyamatát, valamint a DAT állományok struktúrájának ellenőrzését és javíthatóságát.

    Ezen feladatok nem tartoznak szorosan ugyan a projektbe, de az üzemszerű alkalmazás során erre szükség lesz. A szoftver jelenlegi formájában már használható a DAT állományok képi megjelenítésére, és adattartalmuk elemzésére.

    7. ábra

    Az állomány megnyitása után Batida nagyságú települést (kb. 300 földrészlet) 2 perc alatt konvertál. Hódmezővásárhely város belterületét az összes domíniummal 3.5 óra alatt tölti be. (alkalmazott hw: ICL TEAM server 200 Mhz 96 MB RAM)

    A program másik része felépíti a grafikát a betöltött Oracle táblákból kb. 8 perc alatt (Batida) (Hódmezővásárhely 2.5 óra)

    Tetszőleges objektumra kattintva feljön az objektum adattáblája (8. ábra). A baloldalon földrészlet, a jobboldalon lakóépület adattábla látható. A fenti ábrából levonható az a tanulság, hogy ha a földhivatalok továbbra is úgy veszik át a DAT állományokat, hogy nem ellenőrzik az attribútum adatok helyességét abban az esetben ezekkel a hamis adatokkal töltik fel a rendszerüket.

    Szükségesnek látszik a belső konzisztencia ellenőrzésen túl egy topológiai, és logikai ellenőrzést végző program kidolgozása is. Továbbá szükséges a TAKAROS rendszer mellé betöltött DAT adatállományok TAKAROS rendszerrel párhuzamosan történő változásvezetését kidolgoztatni, valamint egy TAKAROSa DAT konvertáló program elkészítését tervbe venni.

     

     

    8. ábra

    A bemutatott programok az előadás anyagának összeállítása alatt még fejlesztés alatt álltak, de reméljük, hogy jól látható a projekt végrehajtásának folyamata, és a készenlét foka. Nagyon fontos, hogy minél szélesebb adathalmazon kipróbálni a bemutatott rendszereket, a későbbi biztonságos üzemeltetés biztosítása érdekében.

   3. MAPINT program

A MAPINT program nem a projekt fejlesztésében, hanem a projekt feladataihoz igazítva két magyar informatikus terméke, Win95, és Win NT4 operációs rendszerre íródott.

Feladata:

Természetesen a program ennél többféle feladatra is felhasználható, de a projekt szempontjából a fenti tulajdonságait használjuk fel.

A transzformációt elvégezhetjük szelvény sarokpontok megadásával, a DcRast program által előállított őrkereszt állomány megadásával, vagy tetszőleges azonos pontok megadásával. A program kilistázza a maradék ellentmondásokat és dokumentálja az eredményt. A helyrajzi számok felismerését elővektorizálás után lehet elvégezni.

A nyers vektorizálás egy 18 MB tömörítetlen TIF (egy 1000 belterületi EOV szelvény 300 Dpi), amelyet a program 1 p 28 mp alatt végez el.

 

9. ábra

Az automatikus felismerés a lista sorrendjében (9. ábra) történik, a megadott paraméterek alapján.

10. ábra

11. ábra

Természetesen a paraméterek helyes megadásával, valamint az általa fel nem ismert számok megadásával a felismerési képesség javítható, mert a rendszer öntanuló. A program a vektorizálás eredményét .DXF formátumba menti a felhasználó által definiált rétegstruktúra szerint.

  1. Összefoglalás

Az EU csatlakozással kapcsolatos adatszolgáltatási igényeket a földhivatalok egyértelműen ki tudják elégíteni. Kijelenthetjük, hogy az új évezredbe minőségileg jobb földhivatalok lépnek. A közeljövő feladatait ismerve hátra van még a mezőgazdászi munka magasabb színvonalú támogatása, a földhaszonbérlet nyilvántartásának megoldása.