Földhivatalok és a térinformatika

Dr. Niklasz László

Mint ismeretes a földhivatalok a földügyi igazgatás területi szerveiként a föld- és egyéb ingatlanok vonatkozásában számos olyan adatot pl. tulajdoni, műszaki, földhasználati és -minősítési kezelnek, amelyek földrajzi helyhez kötöttek s ez a tény eleve felkínálja a térinformatika alkalmazását. A földhivatalok információ-technológia fejlesztési stratégiájának kidolgozásakor ezt figyelembe vették a szakterület irányítói, és a 90-es évek első harmadától indított IT fejlesztési projektek tükrözik is ezt. A továbbiakban ezek megvalósított, illetve várható eredményeit foglaljuk össze röviden.

TAKAROS - az első lépés a térinformatika alkalmazására

A magyar ingatlan-nyilvántartás azon sajátossága, hogy egységes rendszerben kezeli a más országokban két vagy három különálló rendszerben - telekkönyv, földnyilvántartás, földminősítés és értékelés - tárolt adatokat, megkönnyítette egy integrált térinformatikai rendszer kialakítását. A TAKAROS ennek megfelelően térképalapú rendszerként működik. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tegye, szükség volt a földmérési alaptérkép digitális változatának (DAT) szabványosítására. A szabvány az alaptérképet objektumorientált rendszerben kezeli, ami az ingatlan-nyilvántartásnak a reál fólium elvén - ingatlanonként és nem személyenként történő nyilvántartás - való működéséhez optimálisan illeszkedik. Az ingatlan-nyilvántartásnak egy ilyen rendszerként való megvalósítása lehetővé teszi, hogy a hagyományos nyilvántartással szemben a térinformatika alkalmazása által nyújtott adatkezelési és -szolgáltatási lehetőségeket kihasználhassuk. Néhányat kiemelve ezek közül: szöveges és grafikus adatok együttes kezelése, területi elhatárolás vagy -eloszlás szerinti elemzések, illetve adatszolgáltatás.

Összegezve: a TAKAROS az ingatlan-nyilvántartás két alapvető adathalmazának - tulajdoni- és térképi adatok - hatékony és szinkron változásvezetését teszi lehetővé a térinformatikai eszköztár korlátozott alkalmazásával. Fő célja az ingatlan-nyilvántartás (tulajdoni lapok és nyilvántartási térkép) vezetése.

META (MEgyei TAkaros) - a folytatás

A META a térinformatika alkalmazásának vonatkozásában a TAKAROS kiterjesztését jelenti. Miben jelenik ez meg:

Összegezve: a META szöveges és grafikus adatok együttes feldolgozását, földinformációk szolgáltatását, területi eloszlásának elemzését, értéknövelt térképi termékek előállítását stb. támogatja. Fő célja térinformatikai szolgáltatások nyújtása.

PARCELLA(földrészlet-mélységű információs rendszer), igazodás az EU-hoz

Az EU tagságra való felkészülésben a legsürgetőbb középtávú feladatot az agrártámogatások szabályozásának és ellenőrzésének (EU szaknyelvi terminológiával élve az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer = IIER) jelenti. Cél a földügyi-térképészeti adatszolgáltatásnak - földrészlet-alapú információs rendszer - megtervezésével egy olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termőföld tulajdonra, a haszonbérlőre vonatkoző ingatlan-nyilvántartási, kataszteri térképi, nagyméretarányú topográfiai térképi, valamint a terület természeti állapotára vonatkozó, távérzékelésen alapuló információk térinformatikai rendszerben megvalósított összekapcsolását, naprakész tárolását, az igények szerinti rendelkezésre bocsátását. Ezzel kapcsolatos legfontosabb feladatok, amelyek végrehajtása során térinformatika alkalmazására kerül sor, a következők:

Összegezve: a földrészlet-alapú információs rendszer a KAP (EU Közös AgrárPolitikája) magyarországi működtetésének, a közösségi támogatások folyósításának alapfeltételeit biztosítja.

TAMA - általános birtokrendezés

A német-magyar bilaterális kapcsolatok keretében került sor az általános birtokrendezés technikai módszertanának kidolgozására. A tagosítás műszaki tervezésére és végrehajtására egy térinformatikai rendszert alakítottak ki, ami térképi (vektor és raszter formájú) és szöveges adatokat egyaránt kezel. Lehetővé teszi különböző tervvariánsok kidolgozását és értékelését, majd ezt követően a végleges, megvalósítandó állapot rögzítését és ennek kivitelezéséhez szükséges adatok szolgáltatását.

Összegezve: a TAMA pilot projekt keretében kialakított rendszer egy modellkísérlet a birtokrendezés törvényi szabályozását követő operatív munka beindításához, amelynek során tapasztalatait, eredményét figyelembe kell venni.

TOP - terület- és vidékfejlesztés

A polgári és a katonai térképészet közös programot indított Magyar Topográfiai Program néven az állami topográfiai térképek felújítására és digitális átalakítására. Ennek keretében kerül sor az EU Phare programjának támogatásával az ún. TOP projekt indítására. A földügyi igazgatás területén a projekt szorosan kapcsolódik az alábbi tevékenységekhez:

Összegezve: a TOP elsődleges célja az IIER működtetéséhez nélkülözhetetlen ortofotó, digitális domborzat modell és külterületi teljes tartalmú 1:10 000 méretarányú digitális topográfiai adatbázis kiakakítása.

A TOP által CD formában biztosított, termékszerűen előállított adatokat az IIER PARCELLA nevű földrészlet-mélységű információs rendszere használja. A rendszer a földhivatali hálózat TAKAROS, META és TAKARNET projektjei által megvalósított infrastruktúrájára épül, felhasználva az időközben elért euró-konform, digitális alaptérképi szabványosítási eredményeket (DAT).

A földrészlet-mélységű információs rendszer és a TOP projektben készült termékek a vidékfejlesztést támogató EU SAPARD program hazai fogadókészségének megteremtéséhez, a versenyképesség fokozásához is hozzá fognak járulni.

Az előzőekben vázoltakból kitűnik, hogy a földhivatali tevékenység teljes vertikumában jelen van a térinformatika alkalmazása és az EU-hoz való csatlakozás közeledtével egyre jelentősebb szerepet játszik.