Márkus Béla

Mihály Szabolcs

FISH - Földügyi információs szolgáltatások

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Tel: +36 1 222 5111 Fax: +36 1 222 5112

Email: mb@geo.cslm.hu

 

Bevezetés

Az OMFB-IKTA program által támogatott ("Földügyi Információs Szolgáltatások Hálózaton - FISH") projekt célja a Földmérési és Térképészeti Intézet (FÖMI) és ezen keresztül az állam földügy és térképészet hiteles alapú adatkincséhez való hozzáférés megkönnyítése, az Interneten való adat- és információs szolgáltatások megindítása. A FISH konzorciumot a FÖMI vezeti, tagjai a Geocomp Kft. és a Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara (SE FFFK). A FÖMI által kezelt geoinformatikai adatbázis az informatikai társadalom adat-infrastruktúrájának az egyik legfontosabb alapelemét képezi. A FISH projektben alkalmazott informatikai infrastruktúra a térinformatika piac egyik vezető szoftverén, az ESRI cég ArcView Internet Map szerverén alapszik.

Az előadás átfogó képet ad a FISH projektben elért eredményekről és a közeljövő terveiről.

A konzorcium által kifejlesztett Web szolgáltatások próbaüzem jelleggel, a FÖMI FISH szerverén, a http://fish.fomi.hu címen érhetők el.

 

A projekt célja

A projekt célja hiteles földügyi, térképészeti és földmérési állami alapadatok és az azokról szóló információk hálózati szolgáltatása az informatikai társadalom térinformatikai rendszreihez alapadatok biztosítása érdekében.

Létrehozandó termékek, szolgáltatások

A projekt keretében olyan termékek előállítását, újszerű szolgáltatások kiépítését céloztuk meg, amelyek széles közönség (hazai és külföldi szervezetek, cégek, magánszemélyek) számára teszik lehetővé a hiteles, közhasznú térképi alapú állami alapadat információk elérését.

A konzorcium által szolgáltatandó adatok és információk választéka igen széleskörű:

A projekt céljainak megvalósítása egyik oldalról a PHARE, TEMPUS, OMFB, OTKA stb. projektek keretében létrehozott informatikai infrastruktúrán alapszik, másik oldalról állami földmérés és térképészet hiteles adataira támaszkodik. A projekt a világszínvonalat ülteti át a magyar gyakorlatba, olyan termékeket, szolgáltatásokat hozva létre, amelyek az informatikai társadalom nélkülözhetetlen informatikai közműveit biztosítják.

A létrehozandó termékek és szolgáltatások széles méretarány skálája
(1:500 - 1:1 000 000) lehetővé teszi, hogy a hazai és nemzetközi felhasználók
a közhasznú információkat haszonnal kamatoztassák. Jellegzetessége, hogy építő elemként kapcsolódik a Nemzeti Térinformatikai Stratégia kereteiben megfogalmazott és a FÖMI mellett a MÁFI és a VÁTI adatféleségeit is megjeleníteni hivatott M
ETATÉR elnevezésű országos projekthez, amelyet a MeH koordinál.

Felhasználói igények

Az Interneten jelenleg elérhető információhalmazban Magyarországról ilyen széles méretarányskálában és tematikában nincs hasonló szervezettségű információforrás. A FÖMI évtizedek óta biztosítja a hagyományos térképi alapú adatellátást. A hálózati munka és Magyarország Európai Uniós csatlakozásának előtérbe kerülésével mind a külföldi, mind a belföldi gazdasági, kutatási, kormányzati felhasználók térképi alapú információ-igényének nagymértékű növekedése várható.

Ezek közül a következő felhasználói igényeket emeljük ki:

Megvalósítás

Napjaink térinformatikai szolgáltalásainak legfejlettebb, legnépszerűbb megoldásai általában az Internet Web technológiájára épülnek. A FÖMI által kidolgozás alatt álló megoldás a közhasznú földügyi, térképészeti, földrajzi alapadatokhoz alapvetően metaadatokon keresztül biztosít nyílt hozzáférést. A projekt kapcsolódik a földügyi szakterület magasszintű szolgáltatásához, a jelenleg kiépítés alatt lévő TAKARNET hálózathoz, és a már említett METATÉR-hez.

A széles körű elérhetőséget Internet Web alapokon biztosítjuk, mely technológia segítségével a világ bármely táján érdeklődő felhasználó kapcsolatot létesíthet a magyar szolgáltatóval. A szolgáltatás alapja egy Web szerver, ahol a háttérben egy adatbázis-kezelő és egy térinformatikai rendszer (a megfelelő Web illesztőfelülettel) tudja kezelni a térképi és a leíró adatokat, információkat. Az adatokban keresni, leválogatni előre tervezett interaktív Web lapok segítségével lehet. A Web lapok nyelve a szolgáltatás megindításakor magyar és angol lesz.

Az adat- illetve információszolgáltatás, valamint a FISH adatbázis használata alapvetően díj ellenében történik. Korlátozott mértékű ingyenes adatszolgáltatást is tervezünk (pl. oktatási intézmények részére, marketing tevékenység támogatására).

 

Eredmények

A projekt első szakaszában a FISH projekt konzorcium elvégezte a felhasználói igények elemzését, elkészítette az adatnyilvántartási dokumentumot, majd a rendszerjavaslatot. A rendszerjavaslat megvitatása széles körben történt meg.

Ezt követően kialakításra került a hardver és szoftver infrastruktúra, megszerkesztettük a Web-hely keretrendszerét. és feltöltöttük a DAT szabványnak megfelelően a mintaterület metaadatait. A mintaterület az 54-es EOTR szelvény és Fejér megye volt, beleértve a Fejér megyei Földhivatalt is.

Időközben a Miniszterelnöki Hivatal megkezdte a METATÉR nemzeti adatház projektet, ami a FISH projekt jelentőségét új megvilágításba helyezte. A METATÉR új EU kompatibilis metaadat szabványt dolgoz ki, melyhez a FISH pilot projektként szolgál.

A Web-hely szerkezete a következő:

A konzorcium által kifejlesztett Web szolgáltatások próbaüzem jelleggel, a FÖMI FISH szerverén, a http://fish.fomi.hu címen érhetők el.

 

A megvalósítástól remélt előnyök

A FÖMI államilag garantált, hiteles adatkincse a projekt keretében elkészülő termékek és szolgáltatások átfogó tartalma és teljessége egyedülálló. Az adatkincs metaadat leírásának hozzáférhetővé tétele csökkentheti a párhuzamos adatgyűjtést, ezzel nemzetgazdasági szinten jelentős megtakarításokat jelent. A szolgáltatások elősegíthetik a potenciális befektetők információellátását. A közhiteles állami alapadatok és egyéb térképi adatok, szolgáltatások szélesebb kör számára válnak ismertté, és számítógépes nyílt hálózaton távolról is elérhetővé. Könnyebb, rugalmasabb lesz a FÖMI földügyi, térképészeti és földmérési adatairól szóló információk elérése, ezáltal bővül a felhasználók köre. A közhiteles, közcélú információk a felhasználók széles körét segítik a döntéshozatalban.

 

Hasznosítás

A FÖMI hagyományokkal rendelkezik és vezető helyet foglal el a hagyományos földügyi, geodéziai és térképészeti adatok illetőleg a földrajzi térképek előállítása és forgalmazása területén. Piackutatások alapján az informatikai alkalmazásokkal a földhivatalok jelenlegi bevétele megtízszerezhető. Az Ordnance Survey és a Geometria Térinformatikai Rendszerház tanulmánya szerint a jelenlegi bevétel 380 M Ft rövidesen 3 - 7 000 M Ft-ra növelhető az újszerű termékek, értéknövelt adatok és informatikai szolgáltatások révén.

A konzorcium másik két tagja (SE FFFK és Geocomp, a KFKI csoport tagja) elegendő tapasztalattal és megfelelő szellemi tőkével rendelkezik a hagyományos szolgáltatások Internetre való telepítése területén.

A projekt keretén belül terjesztésre kerülő termékek, szolgáltatások jelenlegi piaci helyzete nem egységes.

Az eltérő piaci helyzet függ: a termékek, szolgáltatások

Azon termékek, szolgáltatások iránti érdeklődés a nagyobb, amelyek hosszabb ideje vannak a piacon, miután a bejáratott vevőkör ismeri a termékeket, szolgáltatásokat, rendszeresen igényli és vásárolja a feladatai végzéséhez szükséges termékeket, szolgáltatásokat. Ilyen termékek a kataszteri, topográfiai térképek, geodéziai alappontok, űrfelvételek, ingatlannyilvántartási adatok, illetve az azokról szóló információk.

A bevételből való részesedés kétirányú befolyást gyakorol a termékekre. A nagyobb díjtételű termékek, szolgáltatások a bevétel nagyobb részét képezik, de - a fizetőképes kereslet biztosításának problémája miatt - a piac egy kis szegmensét uralják. A bevételből szerényebb hányadot bíró termékek, szolgáltatások piaci részesedése erőteljesebb, miután az alacsonyabb díjtételeket szélesebb körben tudják a vevők megfizetni. A potenciális vevők, érdeklődők típusának hatása az egyes termékek, szolgáltatások piacon való részvételére igen jelentős.

A nagy beruházások, regionális térségfejlesztéssel foglalkozó vállalatok, intézmények mint vevők, igen nagy hatást gyakorolnak a termékek, szolgáltatások által realizált bevételek mértékére és a termékek, szolgáltatások piaci részesedésének arányára. Ritkábban vásárolnak, de egy-egy vásárlás nagy mértékű bevételt eredményez. Élénk gazdasági helyzetben megnövekszik a piaci kereslet, pangó gazdasági viszonyok között lanyhul a termékek, szolgáltatások iránti érdeklődés, csökken a fizetőképes kereslet.

A gazdasági különböző szektorai és az állam- és közigazgatás intézményei különböző időben és növekedési ütemben történő megélénkülése is különböző hatással van az egyes termékek, szolgáltatások iránti érdeklődésre. A mezőgazdaság fejlesztése, az extenzív gazdálkodásról az intenzív gazdálkodásra történő áttérés ráirányíthatja a figyelmet az űrfelvételek alapján készített növénytérképek és egyéb tematikus térképek iránt. A nagyberuházások és a regionális tervezések a légifényképek és az űrfelvételek keresletét növelhetik. Nagy mértékben befolyásolja a piaci helyzetet az egyes termékek, szolgáltatások marketingje is.

Jelenleg a termékek, szolgáltatások marketingje két szinten valósul meg:

A szakmai körökben végzett reklám, propaganda tevékenység azt is eredményezheti, hogy a termékek, szolgáltatások hírverése csak abban a szakmai körben történik, amelybe a vevők tartoznak. A szakágazati marketing izoláltsága nem teszi lehetővé – vagy csak csekély mértékben –, hogy a termékeket, szolgáltatásokat komplexen alkalmazzák feladataik elvégzéséhez a felhasználók.

 

A FISH és a METATÉR kapcsolata

Az Informatikai és Távközlési Koordinációs Bizottság 13/1997. (X.15.) határozatában a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) elsődleges felelősségi körébe utalta egy hálózaton keresztül megvalósuló, a nemzetközi szabványosítási törekvésekkel konform metaadat-szolgáltatás koncepciójának kidolgozását. A szolgáltatás célja a nagy értékű térinformatikai adatvagyonnal való ésszerű gazdálkodás és az adatokhoz való széleskörű hozzáférés segítése. A koncepció módszertani, szabványosítási, szabályozási és rendszertechnikai alapjainak kidolgozása és az alapoknak a gyakorlatban való kipróbálása érdekében a MeH javaslatára az Informatikai Tárcaközi Bizottság (ITB) egy mintaprojekt megvalósítását fogadta el, amelynek neve METATÉR.

A mintaprojekt során létre kell jöjjön három nagy, állami alapadatokkal rendelkező térinformatikai adatgazdának (FÖMI, VÁTI, MÁFI) egy olyan egységes, nyílt, elosztott internetes térinformatikai metaadatbázisa és metaadat-szolgáltató rendszere,

A projekt keretében kidolgozandó adatbázis-szerkezet és szoftver használati joga további közigazatási adatszolgáltatók számára is rendelkezésre kell álljon – lehetővé téve ezen adatszolgáltatók számára is a mintaprojekthez való csatlakozást.

A FÖMI az alábbi – a FISH keretei között is alkalmazott illetve kidolgozott – adatokkal vesz részt a METATÉR-ben:

Lényeges további kapcsolat, hogy a METATÉR-hez definiált követelmények, fogalomtár kezelési megoldások, metaadat szabályok és szabványosított felület a FISH számára is irányadó, amely egységesítés a rendszerek koordinált működtetését hivatott biztosítani. A FISH és a METATÉR keretében szerzett hálózati szolgáltatási know-how közös felhasználásában érvényesül.

Tervek

 

Irodalom

  1. FISH - Rendszerjavaslat, FÖMI, Budapest, 1998. március.
  2. Márkus, B.: Building a land information clearinghouse, Workshop on GIS, Aerial Remote Sensing and Clearinghouse in Hungary, MÁFI, Budapest, 1998.
  3. Podolcsák Á. - Tóth M. - Zalaba P.: Modernisation of Land Offices, www.takarnet.hu, 1998.
  4. METATÉR Megvalósíthatósági tanulmány, Miniszterelnöki Hivatal, 1998.
  5. FISH - Rendszerterv, FÖMI, Budapest, 1998. november.
  6. FISH - Land Information Services on the Web, ESMI Hungarian Panel workshop, Prime Minister’s Office, Budapest, 1998.
  7. Az Informatikai és Távközlési Bizottság 13/1997.(X.15.) sz. határozata.
  8. Mihály Sz.: Javaslatok a FISH projekt metaadatbázisának szabványos kiépítéséhez, FÖMI, Budapest, 1998. december 3.
  9. Mihály Sz.: A FÖMI adatbázisai, szabványosítási kérdések. MTA Geodéziai Tudományos Bizottság ülésén elhangzott előadás és közreadott preprint, Budapest, 1998. október 8.
  10. Kecskés Zs., Prajczer T., dr. Székely I.: A METATÉR projekt megvalósíthatósági tanulmánya. GeoX, Budapest, 1998. (Készült a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából).